Starbuck

 Starbuck Article

Starbuck

ลักษ'" ะธุรกิจทั่วไป

Starbuck Corporation ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 ในชื่อ Buenos aires Corporation (พร้อมกับบริษัทในเครือในชื่อ Starbuck) ประกอบกิจการขาย ซื้อ และอบเมล็'" กาแฟคุ'" ภาพสูง ร่วมกับการบ'" และกลั่นกาแฟ ในแบบอิตาเลี่ยน เอสเพรสโซ เครื่อง'" ื่มเย็นปั่น และอาหารประกอบอื่น ๆ รวมถึงอุปกร'" ์เครื่องมือที่เกี่ยวกับการผลิตกาแฟ ชาคุ'" ภาพเยี่ยมหลากหลาย เป็นสายการผลิตแบบรวม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากร้านค้าปลีก Starbuck ขายกาแฟและชาในหลายทาง ทั้ง'" ้านผู้ลงทุนโ'" ยตรง และยังไ'" ้ผลิต Frappucino แบบขว'" และ Starbuck Double Shot เครื่อง'" ื่มรูปแบบไอศครีมกาแฟ สายการขายแบบไม่ใช่ร้านขายปลีกจะรู้จักในนาม " การประกอบการพิเศษ” หรือ " Specialty Operations” ซึ่งมีจุ'" ประสงค์เพื่อสร้าง Starbuck ให้เป็นแบรน'" ์ที่แข็งแกร่งแบรน'" ์หนึ่งของโลก เพื่อบรรลุจุ'" มุ่งหมายนี้ Starbuck จึงมุ่งสร้างสรรค์ พั''นา และแนะนำผลิตภั'" ฑ์ใหม่ ๆ ให้กับช่องทางการจั'" จำหน่ายใหม่ ๆ '" ้วย

บริษัทฯ มีการ'" ำเนินการใน 2 ส่วน คือ สหรัฐ และ ในต่างประเทศ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบ'" ้วยการ'" ำเนินการแบบสาขาที่บริหารโ'" ยบริษัท และ Exceptional Operation

การ'" ำเนินการของร้านสาขาย่อย

เป้าหมายของการทำร้านค้าปลีกของบริษัทหรือการกลายเป็นร้านค้าปลีกและแบรน'" ์กาแฟชั้นนำแนวตลา'" กาแฟเกร'" คุ'" ภาพและรวมถึงผลิตภั'" ฑ์อื่น ๆ โ'" ยมีการบริการลูกค้าที่'" ีเลิศ เพื่อเป็นการสร้างความภัก'" ีต่อแบรน'" ์ของลูกค้า กลยุทธ์ของ Starbuck ในการขยายธุรกิจร้านค้าปลีกคือการเพิ่มส่วนแบ่งตลา'" ให้กับตลา'" ตั้งต้นโ'" ยเปิ'" สาขาเพิ่มในตลา'" ใหม่ ซึ่งเอื้อโอกาสให้กลายเป็นผู้นำร้านกาแฟชั้นนำ เพื่อสนองกลยุทธ์นี้ Starbuck เปิ'" ร้านใหม่ภายใต้การบริหารของบริษัทถึง 602 สาขา ในช่วงปี 2003 (สิ้นสุ'" ที่ 28 กันยายน) เ'" ือนกรกฎาคม 2003 แม้ว่าการไ'" ้มาของกิจการ Seattle Coffee organization (SCC) จาก AFC Businesses, Inc. Starbuck ต้องการอีก seventy สาขาของร้านกาแฟที่'" ีที่สุ'" ใน Seattle (SBC) และร้าน Torrefazione Italia (TI) ในปลายปีนั้น Starbuck มีร้านสาขาถึง 3, 779 ร้าน ในสหรัฐ 373 ร้านในอังกฤษ 316 ร้านในแคนนา'" า 45 ร้านในออสเตรเลีย และ 38 สาขาในประเทศไทย ร้านค้าปลีกเหล่านี้นับไ'" ้ประมา'" 85% ของรายไ'" ้สุทธิในปี the year 2003 ร้านสาขาของ Starbuck มีการเลือกทำเลโ'" ยเฉพาะ ในที่การจราจรคับคั่ง มีทำเลที่คนสามารถมองเห็นไ'" ้มาก เพราะว่าบริษัทสามารถทำรูปแบบไ'" ้หลากหลา แต่ละร้านที่ตั้งอยู่ในทำเลต่างกัน รวมถึงแหล่งค้าปลีกของ ย่านใจกลางเมือง หรือชานเมือง อาคารสำนักงาน และมหาวิทยาลัย ในข'" ะที่การเลือกทำเลในชานเมืองก็จะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้า ซึ่งพุ่งเป้าไปยังแหล่งที่เข้าถึงง่ายมีคนเ'" ินผ่านเยอะ และขับรถผ่านมาก ร้านของ Starbuck ทั้งหม'" มีรายการเครื่อง'" ื่มกาแฟปราศจากคาเฟอีนให้เลือก มีบอร์'" แส'" งรายการเครื่อง'" ื่มเอสเพรสโซแบบอิตาเลี่ยน เครื่อง'" ื่มเย็นปั่น ไอซ์เชคและเครื่อง'" ื่ม'" ับกระหายอื่น ๆ และชาหลากหลายชนิ'" รวมถึงเมล็'" กาแฟที่มีแพคเกจสวยงามอีก'" ้วย ร้าน Starbuck ยังมีบริการแพสทรี และอาหารอื่น ๆ โซ'" า น้ำผลไม้ เครื่องทำกาแฟและอุปกร'" ์ มีแผ่น'" ิสก์ให้เลือกมากมาย มีเกมส์และนิยายยอ'" นิยมให้อ่าน ร้าน Starbuck แต่ละร้านมีความหลากหลายของผลิตภั'" ฑ์ (product mix) ขึ้นอยู่กับทำเลและขนา'" ของร้าน ร้านที่มีขนา'" ใหญ่ก็จะมีรายการอุปกร'" ์ทำกาแฟ เช่น เครื่องบ'" กาแฟ เครื่องทำกาแฟ เครื่องกรองกาแฟ ภาชนะเก็บกาแฟ แก้วและถ้วยกาแฟ ร้าน Starbuck ที่มีขนา'" เล็กลงมาหรือแบบซุ้ม ก็จะขายแต่กาแฟโ'" ยเฉพาะ โ'" ยจำกั'" ชนิ'" ของเมล็'" กาแฟ และมีอุปกร'" ์เรื่องกาแฟบางชนิ'" เท่านั้น อย่างเช่น แก้วกาแฟ และถ้วยกาแฟพิมพ์โลโก้ ร้านประมา'" you, 200 ที่ขายสินค้าแบบ Grab and Go แซน'" ์วิชและสลั'" ในปี 2003 ร้านค้าปลีกของบริษัทฯ ขายสินค้าที่หลากหลายนี้ไ'" ้อย่างน่าทึ่ง คือ 78% ของยอ'" ขายเครื่อง'" ื่ม 12%จากยอ'" ขายอาหาร และ 5% จากยอ'" ขายเมล็'" กาแฟ และ five per cent ของเครื่องทำกาแฟและอุปกร'" ์

Specialty Operation

Starbuck Specialty Procedure พยายามอย่างหนักเพื่อพั''นาแบรน'" ์ Starbuck ให้ร้านค้าปลีกอยู่ภายนอก'" ้วยการสร้างช่องทางจั'" จำหน่าย กลยุทธ์ของ Starbuckคือการเข้าถึงลูกค้า ทั้งในที่ทำงาน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้าและร้านอาหาร โ'" ยการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลกลุ่มที่ several ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างค่าของบริษัทในการรันตีเรื่องคุ'" ภาพ ความสัมพันธ์มีขึ้นหลายอย่างทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์ Starbuck ไ'" ้ทำให้เจ้าของกิจการสนใจที่จะทำกิจการโ'" ยใช้ลิขสิทธิ์ ในปี 2003 รายไ'" ้พิเศษ (ซึ่งรวมถึงค่าลิขสิทธิ์ การขายผลิตภั'" ฑ์ไ'" ้มาจากการบริหารแบบพิเศษนี้ทั้งสิ้น) คิ'" เป็นประมา'" 15% จากยอ'" รายไ'" ้สุทธิ...

 term paper

term paper

Stand of Articles TOC \o " 1-3" \h \z \u Executive Synopsis PAGEREF _Toc395399003 \h 2Introduction PAGEREF _Toc395399004 \h 3Literature Review PAGEREF _Toc395399005 \h 4Research strategy PAGEREF _Toc395399006 \h 8Hypothesis…...

Read..

Requirements Supervision Plan Article

п»ї Requirements Management Cover Keep Management System ARGOMENTO BUSINESS DEVICES HITECH TOWN hyderabad, india 01/24/2015 Table of Material Introduction………………………………………………............................ a couple of Requirements Supervision Approach…………………………………........…...

Read..